ANTP 6 Step Plain Plug MIL-P-7105B

ANTP 6 Step Plain Plug MIL-P-7105B

3" ANPT PLUG GAUGE 6 STEP PLAIN PLUG2-1/2" ANPT PLUG GAUGE 6 STEP PLAIN PLUG2" ANPT PLUG GAUGE 6 STEP PLAIN PLUG1-1/2" ANPT PLUG GAUGE 6 STEP PLAIN PLUG1-1/4" ANPT PLUG GAUGE 6 STEP PLAIN PLUG1" ANPT PLUG GAUGE 6 STEP PLAIN PLUGM3/4" ANPT PLUG GAUGE 6 STEP PLAIN PLUG1/2" ANPT PLUG GAUGE 6 STEP PLAIN PLUG3/8" ANPT PLUG GAUGE 6 STEP PLAIN PLUG1/4" ANPT PLUG GAUGE 6 STEP PLAIN PLUG1/8" ANPT PLUG GAUGE 6 STEP PLAIN PLUG


سجل للحصول على اخر اخبارنا